Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Air Products spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Administrator), ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000055764, NIP 526-02-13-184, REGON 011109100,  Kapitał zakładowy: 365 453 700,00 zł, BDO 000012721.

 

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

– w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy o pracę lub przepisów prawa pracy lub na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, jak również na podstawie wynikających z przepisów prawa obowiązków Administratora jako pracodawcy – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

– w przypadku zapytania Administratora o przedstawienie oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana żądania do podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi (w szczególności dostawy i nalewania ciekłego helu, dostawy helu sprężonego, schładzania urządzenia MRI, magazynowania urządzenia do diagnostyki obrazowej) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy w danym zakresie, jak również na podstawie wynikających z przepisów prawa obowiązków Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

– w przypadku występowania przez Panią/Pana w imieniu swojego pracodawcy/zleceniodawcy, Pani/Pana służbowe dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi kontrahenci (dostawcy usług na naszą rzecz w zakresie np. dostarczania serwera mailowego, kancelarie prawne lub odbiorcy naszych usług – tylko w niezbędnym zakresie), organy administracji publicznej, takie jak np. urzędy skarbowe przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. biuro rachunkowe, przy czym ewentualne powierzanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami prawnymi na nas ciążącymi.

 

4. Administrator może przesyłać dane osobowe do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały zdobyte.W związku z przebywaniem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Administrator będzie postępować zgodnie z obowiązującymi na jego obszarze wymowami prawnymi, mającymi na celu zapewnienie właściwej ochrony przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach spoza EOG i Szwajcarii. W kwestii przesyłania danych osobowym na terenie Stanów Zjednoczonych, Administrator korzysta ze standardowych wzorów umów opracowanych przez Komisję Europejską.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:

– w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,

– w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej umowy lub z przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

– w przypadku zapytania Administratora o przedstawienie oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia działań podejmowanych przed zawarciem umowy,

– w przypadku zawarcia umowy na świadczenie danej usługi, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem okresów ustalonych we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentów podatkowych, zaś w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby prawidłowego wykonania przysługującej gwarancji/rękojmi Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca trwania okresu gwarancji/rękojmi,

– przypadku przetwarzania służbowych danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do momentu zakończenia współpracy z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

 

6. Posiada Pani/Pan – w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:

– prawo dostępu do treści swoich danych,

– prawo sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres:aleksandra.rabencka@eurohel.pl

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

 

9. Pani/Pana dane osobowe są profilowane tylko i wyłącznie w wyniku korzystania z narzędzi Google Analytics.

 

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie, jak również wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Ponadto, dokładamy wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.

 

W odniesieniu do plików cookies informujemy, że są one używane jedynie w celu prawidłowego działania strony oraz w celach statystycznych (przy użyciu narzędzi Google Analytics), dotyczących głównie ilości odwiedzin witryny www, źródeł odwiedzi czy danych przeglądarki internetowej – przy czym zbierane przez nas w ten sposób informacje w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację osób odwiedzających naszą stronę internetową.