Polityka prywatności

Zawierając ze mną umowę sprzedaży lub świadczenia usług (zwaną dalej „Umową”) powierzasz mi swoje dane osobowe. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przeze mnie działalności, powierzone mi dane osobowe powierzasz również moim pracownikom, czy podwykonawcom. Może zdarzyć się również, że w wykonaniu Umowy, Twoje dane osobowe zostaną powierzone stronom trzecim, z którymi współpracuję bezpośrednio lub pośrednio.Celem powierzenia tych danych jest zapewnienie Tobie usług na najwyższym poziomie.

 

Niniejsza Polityka prywatności jest informacją, jakie dane osobowe zbieram i w jakim celu oraz do czego są one wykorzystywane.

Jakie dane są przeze mnie przetwarzane?

 

Przetwarzam dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zawarcia ze mną Umowy. Są to w szczególności dane takie jak imię i nazwisko, adres, czy telefon. Przetwarzam również dane uzyskane od innych podmiotów wskutek świadczenia Tobie usług, a umożliwiające zidentyfikowanie Ciebie.

 

Nie przetwarzam danych zbędnych do wykonania umowy.

Kto jest administratorem danych?

 

Administratorem danych jest firma EURO-HEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnylas 195, 63-421 Przygodzice, Polska

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda, jeżeli mam przetwarzać Twoje dane osobowe w celach innych niż związane z wykonaniem umów, na przykład w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś Stroną – w celu wykonania umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie – w celu wykonania jakiegokolwiek obowiązku ciążącego na mnie na podstawie przepisów prawa;
 • 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony Twoich żywotnych interesów – w celu dokonania czynności zmierzających do ochrony Twoich interesów, gdy nie mogę uzyskać od Ciebie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Okres przechowywania danych

 

Twoje dane pozyskane przeze mnie przetwarzam przez okres określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Po tym okresie pozyskane przeze mnie dane przetwarzam przez okres niezbędny do zniszczenia dokumentów lub trwałego usunięcia ich z moich nośników danych.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na moje zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze mną (dane powyżej).